X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدکلاس يازدهم - دانلود کتاب آمادگی دفاعی کلاس دهم + بررسی

کلاس يازدهم - دانلود کتاب آمادگی دفاعی کلاس دهم + بررسی

موضوعات
Category

ارشیو وبلاک
Archived blog

لينك هاي روزانه
Daily Links

نظرسنجی
Poll

دروس امسال را در چه سطحی می‌بینید؟کدهای اختصاصی
Code

کدهای اختصاصی
Site Statistics

» بازديد امروز : 6
» بازديد ديروز : 0
» افراد آنلاين : 2
» بازديد ماه : 28
» بازديد سال : 105
» بازديد کل : 8005
» اعضا : 1
» مطالب : 9

دانلود کتاب آمادگی دفاعی کلاس دهم + بررسی


تاریخ انتشار پست : 1395/4/13 بازدید : 33
کتاب آمادگی دفاعی کلاس دهم منتشر شد؛ این کتاب اصلی‌ترین تغییراتش انجام شده و نسخه‌ی کنونی عموما با نسخه‌ی نهایی تفاوت چندانی نخواهد داشت. برای آشنایی و دانلود این کتاب، در ادامه با وبلاگ کلاس دهم همراه باشید.


سخنی با دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز

وضعىت و شراىط دنىای امروز، جاىگاه مهم کشور ما در جهان و دگرگونی در روش های تهدىد و تهاجم، ما را بر آن داشت تا متناسب با مقتضىات زمان و هماهنگ با نىازهای دانش آموزان، در محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی نىز تغىىراتی اىجاد نماىىم. از طرف دىگر فرىب کاری ها و توطئه های گوناگون قدرت های سىاسی و نظامی عصر امروز می طلبد که جوانان عزىز مىهن ما با هوشىاری کامل به حوادث و اتفاقات جهان پىرامون خود توجه داشته باشند. درسی آمادگی دفاعی طراحی شد و بر مبنای آن ٔ جدىد برنامه ٔ بر همىن اساس نقشه کتاب درسی دانش آموزان تألىف شده و هم اکنون در اختىار آىنده سازان مىهن اسلامی قرار می گىرد. با عناىت به اىن توضىحات، از دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز درخواست می شود که به نکات ذىل توجه کنند: ١ــ با توجه به اىن که در دنىای کنونی تهاجم در بىشتر موارد از نظامی به غىرنظامی (فرهنگی، اقتصادی و …) و جنگ ها از جنگ سخت (نظامی) به سمت جنگ نرم (جنگ روانی، جنگ رسانه ای، جنگ اىنترنتی و …) تغىىر ىافته است، لذا ضمن هوشىاری و آمادگی در برابر جنگ سخت دشمنان اسلام جهت گىری کلی محتوای اىن کتاب نىز بر همىن اساس تعىىن شده است. ــ عناوىن و موضوعات کتاب در جهت شکل گىری «تفکر دفاعی» برای ٢ دانش آموزان عزىز انتخاب شده است.

٣ــ با عناىت به تأکىد مقام معظم رهبری، بصىرت افزاىی دانش آموزان در جهت شناخت دوستان و دشمنان مردم، ىکی از محورهای اساسی محتوای کتاب است. ٤ــ با توجه به محدودىت های حجم و محتوای کتاب، برخی از مفاهىم مطرح شده نىازمند تشرىح بىشتری است، که انتظار می رود اىن کار با راهنماىی دبىران گرامی و مشارکت دانش آموزان، در کلاس درس تحقق ىابد. ــ از آنجا که محتوای اىن کتاب براساس روش آموزشی فعال تدوىن شده، از   5 دانش آموزان درخواست می شود که با مشارکت در پاسخ دادن به پرسش های متن هر درس و انجام فعالىت های انفرادی و جمعی، نقش فعالی در انتقال مفاهىم اساسی درس داشته باشند.  ــ فعالىت های مطرح شده در کتاب در جهت مشارکت دانش آموزان در آموزش ٦ درس و تحقق اهداف پىش بىنی شده است که از دبىران گرامی و دانش آموزان عزىز انتظار می رود به اىن موضوع توجه لازم را داشته باشند. ــ کتاب های معرفی شده در پاىان کتاب، منابع مناسبی برای مطالعه و تحقىق و 7 پژوهش دانش آموزان است. ارزشىابی درس براساس دو بخش کتبی و عملی است که مىزان نمرات ٔ  ــ نحوه٨ کتبی و عملی طی دستورالعملی به مدارس ابلاغ خواهد شد. ٩ــ دبىران محترم می توانند از امکانات و موقعىت های موجود در هر شهر و استان (اماکن و موزه های دفاع مقدس، پادگان ها و تجهىزات دفاعی، مزار شهدا و …) در جهت تحقق اهداف درس استفاده نماىند. ــ دانش آموزان عزىز می توانند در موارد ضروری از تجربىات علمی و عملی ١٠ اولىای بزرگوار خود بهره مند شوند. ١١ــ با توجه به اختىاری بودن حضور دانش آموزان در اردوی راهىان نور، دبىران گرامی می توانند با استفاده از نکات مطرح شده در درس های سوم و چهارم و ساىر مواردی که مناسب می دانند، انگىزه های لازم را برای شرکت حداکثری دانش آموزان در اىن اردو و بهره برداری از فضای معنوی دوران دفاع مقدس اىجاد کنند.
٢١ــ تحقیق و پژوهش به منظور آشنایی و الگوسازی از شهدا و ایثارگران بومی و محلی و ایجاد فضای لازم برای حضور رزمندگان و جانبازان عزیز در برنامه های عملی درس از موارد مؤثر در تحقق اهداف می باشد. امیدواریم با تدبیر و تلاش جمعی دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و آگاهی علمی و رشد معنوی جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.                                                                                   گروه درسی آمادگی دفاعی                      

دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری 
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :        
متن دیدگاه :

تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد